dinsdag 29 november 2016

Vreemde vogel
 Ad Kolen
 
Een vreemde vogel valt op! Gisteren langs het Wilhelminakanaal bij een brug aan de rand van Bieshouthakker naar Tilburg fietsende valt een ’andere’ eend me op. Een beetje schuw houdt een paartje eenden zich op aan de rand van het kanaal. In de schaduw, niet zo goed te zien dus! Later, zwemmende in het heldere licht valt de ’’vreemde vogel’ op. Na enig zoeken kan hij op naam gebracht worden als een Carolinaeend. Het is geen paartje zoals aanvankelijk lijkt. Het mannetje is in gezelschap van een vrouwtje wilde eend. Het Carolina-mannetje volgt haar steeds. Gebruikelijk gedrag bij veel eendensoorten. Vliegend gaat het vrouwtje ook altijd voorop, gevolgd door het mannetje.
 
 
 
De Carolinaeend (Aix sponsa) is nauw verwant aan de Mandarijneend (Aix galericulata.)  Beide zijn prachtig gekleurde vogels. Vooral de mannetjes hebben een bont verenkleed maar ook de vrouwtjes hebben prachtige tekeningen op hun lijf. Van beide soorten komen ontsnapte (kooivogels) en verwilderde exemplaren voor in Nederland. Carolina-eenden broeden ook in een laag aantal in ons land. Het aantal in het wild broedende Mandarijn-eenden bedraagt enkele honderden paren.
 
 
 
Een vrij tamme Carolinaeend, in een stadspark in Maastricht liet zich goed fotograferen een paar jaar terug.
 
 
Oorspronkelijk broeden beiden soorten in boomholtes. De Carolinaeend aan beide zijden van de Rocky Mountians en het oostelijk deel van de Verenigde staten. De Mandarijneend in Oost-Siberië, China en Japan.  De Harlekijneend (Histrionicus histrionicus), ook gehouden als kooivogel, wordt maar zelden gezien. De Harlekijneend en de Carolinaeend hebben gelijkenis, ongeveer de zelfde kleur op de veren, met wat meer blauw bij de Harlekijn-eend.
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 
 

maandag 28 november 2016

Noorderbos; Vogeltelling 27-11-2016

Riet in een van de oude aanvoersloten van de vloeivelden.


Zondag 27 november 2016, 08.50 u. - 12.30 u.
Aanvankelijk halfzware bewolking die gedurende de telling breekt en de zon af en toe door laat, het laatste uur valt er ook een weinig lichte regen, matige wind, 5°C tot 8°C.
 
Vogeltelling in het Noorderbos Tilburg Noord door Ad Kolen.
 
 

Achter het hek werd het vervuilde water opgepompt om over de tientallen vloeivelden te verdelen.
 
 
 Vogels
Fuut
3
Soepgans
1
Gr.Canadese gans
1
Nijlgans
2&5j
Krakeend
2
Wilde eend
78
Soepeend
3
Buizerd
3
Waterhoen
1
Meerkoet
4
Houtduif
20
Gr.bonte specht
2
Graspieper
4
Witte kwikstaart
1
Winterkoning
10
Roodborst
7&1z
Merel
14
Kramsvogel
21
Koperwiek
3
Staartmees
3
Matkop
2
Pimpelmees
4
Koolmees
2&1z
Boomkruiper
2
Gaai
11
Ekster
1
Zwarte kraai
6
Spreeuw
2
Huismus
2
Vink
9
Groenling
2
Aantal vogels
233
Aantal vogelsoorten
31
 Zoogdieren
Ree
1


 
Vandaag gedurende de telling 3 buizerds waargenomen. Soms kun je goed vaststellen dat het om verschillende exemplaren gaat, naast het gedrag en de uiteen liggende plaatsen dat ze waargenomen worden. Het ging om een vrouwtje dat beduidend groter was dan de 2 mannetjes. Een van de mannetjes had een lichte stuit. Het andere mannetje was in zijn geheel vrij donker, grijsblauw.
 
Bij de soepgans, verblijft een grote Canadese gans met een kapotte vleugel.
 
 
 
Omheind weiland, gemaaid en opnieuw open!
 
 
De omheinde weidepercelen zijn recentelijk aangepakt. De omheiningen zijn verwijderd en de begroeiing is afgezet. Het maaisel ligt in rijen om opgehaald te worden (waarschijnlijk.) Sinds ongeveer 2 jaar is de begrazing met schapen gestopt en sloeg de verruiging toe. Begrazing vond plaats sinds 2006. Daarvoor werden de 6 percelen machinaal kort gehouden. Open gebieden tussen de bossen geeft diversiteit aan flora en fauna. Jammer dat de begrazing gestopt is maar in ieder geval goed dat het maaien weer is opgepakt. Als het maaisel afvoeren gecontinueerd wordt zal de diversiteit in de flora toenemen. Aanvankelijk werd met ook met Schotse Hooglanders en andere koeienrassen als lakenvelders begraasd. Later vrij extensief met alleen schapen.
 
 
 
Omheind weiland, gemaaid en opnieuw open!
 
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 
 
 
 Omheind weiland, gemaaid en opnieuw open!
 
 
 

donderdag 24 november 2016

Dongevallei; Vogeltelling 23-11-2016Woensdag 23 november  2016, 10.00 u. – 13.08 u.
Halfzware bewolking die aan het einde van de telling breekt en de zon door laat, zwakke tot matig toenemende wind, 8°C. tot 12°C.
 
 
 
 
Roodporiehoutzwammen.
 

Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.
 
 Vogels
Fuut
2
Aalscholver
11
Blauwe reiger
1
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
5
Soepgans
34
Gr.Canadese gans
2
Nijlgans
5
Krakeend
15
Wilde eend
67
Soepeend
9
Slobeend
3
Kuifeend
6
Buizerd
1
Waterhoen
12
Meerkoet
25
Watersnip
3
Kokmeeuw
40
Stormmeeuw
5
Houtduif
11
Groene specht
2
Winterkoning
3
Roodborst
4&1z
Merel
5
Staartmees
2
Pimpelmees
7
Koolmees
8&1z
Boomkruiper
1
Gaai
2
Ekster
6
Kauw
18
Roek
6
Zwarte kraai
5
Vink
32
Aantal vogels
      337
Aantal vogelsoorten
34
 Zoogdieren
Konijn
1
 
Paddenstoelen
Roodporiehoutzwam
\
Vliegenzwam
\
 
 
 
Een Merel heeft op de bodem in een bosplantsoen op een plek het blad verwijderd. Is in een kuiltje, enkele cm. diep en circa tien cm. breed op, op zoek naar wormen.
 
 
 
Foerageerplek van een Merel.
 
 
Het hoge geluid van krakeenden opnieuw meerdere malen gehoord.
De zwarte zwanen zitten aan het einde van de telling weer op de nestplaats, ze in begin van de telling ze niet gezien. Ze verblijven soms ook in de vaart die verder langs de Reuverlaan loopt. Onder de duikers door kunnen de vogels het gebied uit zwemmen.
 
 

 
Boswilgen geveld door de stormachtige wind.
 
Een stormachtige wind heeft gedurende het weekend meerdere boswilgen in het meest noordelijke teldeel platgelegd. De Schotse Hooglanders hebben van meerdere takken de schors geknaagd. Ook als er nog voldoende ander voedsel is beschikbaar is eten ze er van blijkbaar. Tot nu dit alleen gezien verder in de winter.
 
 
 
De schors van een boswilg is een smakelijk hapje voor de Schotse Hooglanders!
 
 
 Een groene specht vliegt op van de bodem van een wat hoger gelegen grasland in teldeel 4. Dat is ten zuiden van de Reuverlaan. In een meer noordelijk deel later nog een exemplaar gehoord en gezien. De eerste maakte geen geluid.
 
 
 
Roodporiehoutzwammen.
 
 
In vergelijk met de vorige telling staan er niet veel paddenstoelen meer op het eerste gezicht. Wel heel veel erg kleine, zoals mycena’s. Uit een wilgenstam zijn meer dan toen 10 roodporiehout zwammen gekomen. Aan de onderzijde worden de sporen gevormd, in ronde en hier meest verlengde buisjes. Labyrintachtig kan het geheel ook zijn bij deze soort.
 
 
 De onderzijde van een roodporiehoutzwam.
 
Vanaf het trottoir voor een woning aan het Riethovenerf, bij teldeel 3, worden sneden brood in het water gegooid. Tientallen kokmeeuwen en soepganzen komen op dit ’festijn’ af!
 

In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl

 
 


 Nog meer roodporiehoutzwammen.