maandag 30 november 2015

Dongevallei; Vogeltelling 25-11-2015
 Ad Kolen

Zwarte zwaan (Cygnus atratus.)
Zwarte Zwanen, uit collecties ontsnapte vogels en hun nazaten, nestelen vanaf eind jaren zeventig van de twintigste eeuw in ons land. Broedgevallen worden min of meer door het hele land vastgesteld, met enige nadruk op het rivierengebied en oostelijke Deltagebied, met aangrenzend deel van Noord-Brabant. De landelijke aantallen nemen langzaam toe (60-70 paren tijdens vorige atlastelling). Broedparen houden deels hun op het zuidelijk halfrond gefixeerde timing aan, met eileg in de (noordelijke) winter.

                                                                        

Woensdag  25 november 2015, 09.11 u. – 12.12 u.
Halfzware bewolking, 50% regen, zwakke tot matige wind.

Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.

 
Vogels:
Fuut
1
Aalscholver
9
Grote zilverreiger
1
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
10
Soepgans
31
Grote Canadese gans
20
Nijlgans
3
Krakeend
2
Wilde eend
53
Soepeend
13
Slobeend
1m
Tafeleend
1v
Kuifeend
6
Waterhoen
14
Meerkoet
18
Watersnip
2
Witgat
1
Kokmeeuw
35
Zilvermeeuw
1
Houtduif
31
Winterkoning
4
Roodborst
3
Merel
2
Pimpelmees
3
Koolmees
11
Ekster
11
Kauw
46
Roek
27
Zwarte kraai
7
Vink
12
Putter
38
Sijs
128
Aantal vogels
547
Aantal vogelsoorten
33
 
Zoogdieren:
Konijn
4

 

Ondanks dat het bijna gedurende de helft van telling regende viel het resultaat erg mee!  Wind is vaak een bepalende factor (vogels worden dan ook niet gehoord), die stond er nauwelijks!
Sijzen worden op verschillende plaatsen in het gebied aangetroffen, evenals Putters.
Een Grote zilverreiger valt al van verre op. Ander soorten vergen meer speurwerk om ze te zien. Zoals een vrouwtje Tafeleend tussen de Kuifeenden. Ook een mannetje Slobeend lijkt in eerste instantie meer op een Soepeend dan op een Slobeend. De eend is nog niet helemaal op kleur.
 
 
 
Het paar Zwart zwanen is weer aanwezig en actief met geluiden. Poetsende aan het veren-kleed valt bij een exemplaar op dat er onder het zwarte dek ook veel witte veren verscholen zitten. Vliegend is te zien dat de slagpennen nagenoeg helemaal wit zijn!
 
Het aantal aanwezige Grote Canadese ganzen is sterk wisselend. Pieken, 301 op 8 juni en 266 op 11 november worden afgewisseld met maar 20 exemplaren vandaag en bijvoorbeeld het geheel ontbreken op 3 september.
 
Watersnippen worden na lang speuren niet gevonden tot er op plots 2 opvliegen op minder dan 2 meter afstand.
 
 
 
Reacties naar adkolen@kpnmail.nl
 
 

Noorderbos; Vogeltelling 23-11-2015De Noorderplas in januari 2004. Duidelijk is zichtbaar dat de hoogte van de waterstand lager ligt dan het huidige niveau. In die tijd werden er nog geen grote hoeveelheden zand gestort. Met het vaststellen van de diepte van de plas is het zaak daar rekening mee te houden!
 
 


De Noorderplas nu!


Maandag  23 november 2015, 08.30 u. – 11.30 u.
Licht bewolkt, 100% zonnig, matige wind.

Vogeltelling in het Noorderbos Tilburg Noord door Ad Kolen.

 
WAARGENOMEN VOGELS:

 
Dodaars
1
Blauwe reiger
1
Soepgans
1
Nijlgans
2
Wilde eend
30
Soepeend
2
Fazant
2
Waterhoen
3
Meerkoet
4
Houtduif
6
Zwarte specht
1
Grote bonte specht
1
Winterkoning
5&2z
Roodborst
7
Merel
17
Staartmees
2
Matkop
1
Pimpelmees
2
Koolmees
7
Boomkruiper
4
Gaai
4
Ekster
2
Kauw
5
Zwarte kraai
6
Spreeuw
7
Vink
4
Aantal vogels
129
Aantal vogelsoorten
26

 
Een Dodaars op de Zandley nabij de Noorderplas.

Buiten het broedseizoen wordt de Fazant niet veel waargenomen in het Noorderbos. Dat wil niet zeggen dat hij er niet is! Vandaag tenminste 2 exemplaren gehoord.

Vanaf de rand van het telgebied, bij het geboortebos, is op het topje van de TV-toren een Slechtvalk te zien!
 
Aan het einde van de telling, bij de hoofingang aan de Stokhasseltlaan, komt een Zwarte specht roepende het gebied invliegen.
 

Beheer in het slob:

Het beperkte beheer in het Noorderbos is door mij altijd als positief ervaren, dat is nog steeds zo! Het proces van natuurlijke successie volgen is een doel van mijn vogeltellingen en broedvogelinventarisaties. De toenemende begroeiingen doet vogelsoorten, maar ook andere fauna en flora verschijnen en verdwijnen. Een boeiend proces om te volgen!
 
 


Een van de graslandjes die niet werden begraasd en gemaaid, verruiging slaat toe!

 
 Een 6 tal percelen, ter grootte van een voormalig vloeiveld werd aanvankelijk jaarlijks gemaaid. Later werden deze stukken omheind, begraasd met schapen en aan het einde van de zomer nog eens gemaaid. De weilandjes vormen een goed contrast met de overige delen van het gebied die verder begroeid raken. Dit jaar is dat echter niet gebeurd en is er sprake van forse verruigging.

Daarnaast wordt al enkele jaren het maaien van de wandelpadden, vooral de tweede keer, erg laat of plaatselijk niet uitgevoerd. Erg vervelend voor de wandelaars. Maakt het als wandelgebied niet erg aantrekkelijk.

Daarnaast  zijn de vele banken die bij de aanleg in 2003 werden geplaats in erbarmelijke staat en aan vervanging toe. Veel hoeven het er niet te zijn, maar hier en daar een bankje is wel prettig. Het gebied heeft tenslotte een recreatieve functie.

De Gemeente Tilburg heeft recentelijk aangegeven extra aandacht aan het onderhoud van de Tilburgse bossen te besteden, dus!
 
 
 
 
De Grote parasolzwam, is bestand tegen een keer nachtvorst!Verstoringen Noorderplas door zandstortingen:

De Noorderplas is ontstaan door zandwinning door de Firma van Hees aan het begin van deze eeuw. Erg veel zand voor de aanleg voor de randweg aan de noordzijde van Tilburg en vele andere bouwprojecten is hier uit de bodem gehaald. In opdracht van Waterschap de Dommel wordt de bodem van de veel te diepe plas opgehoogd door zandstortingen. De Firma Heymans is door overname daarmee belast. Het plan is om de bodem tot op een hoogte van 4 meter onder de waterspiegel  te verhogen. Op zich geeft dat voor de natuur meer kansen. Met het zand, afkomstig van allerlei bouwprojecten, komt echter wel van alles mee, vaak natuuronvriendelijke stoffen als piepschuim maar ook puin is vaak gezien. Vandaag is weer een stortdag. Uit de enorme vrachtwagens komt een natte drab te voorschijn. Later drijft er van alles op het water, waaronder veel plantenresten .
 
 
 De duur van de stortingen heeft een enorme invloed op het gebied. Als sinds 2008 is men bezig op grote schaal zand te storten in de Noorderplas. Na een periode van storten is het water troebel en is de bodem bedekt met kaal zand. Dan valt ervoor watervogels niets meer te halen. De vissen hebben het dan ongetwijfeld ook moeilijk. Hoewel de frequentie niet altijd gelijk is wordt er het hele jaar gestort, ook gedurende het broedseizoen. De broedpogingen van vogels die afhankelijk zijn van vissen lopen vaak niet goed af daar er soms plotseling geen voedsel meer te vangen is. Van soorten als Dodaars en Fuut is aangetoond dat de aantallen broedparen en de resultaten zijn afgenomen.
 
 
 
 

 De aantallen vogelsoorten die afhankelijk zijn van voedsel dat ze in het water of de bodem zoeken blijft laag of komen nauwelijks meer voor. Met name Meerkoet, Kuifeend, Tafeleend en andere eendensoorten. Het wordt hoog tijd dat dit stopt of versneld wordt afgewerkt! Als de rust terugkeert kan eindelijk de natuur in en om de plas zich ontwikkelen. Niet alleen de plas wordt vaak verstoord maar ook de lange weg er naar toe is erg onrustig daar de zware vrachtwagens door een flink deel van het Noorderbos moeten rijden.


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl