zondag 13 mei 2018

Het Noorderbos en de Vogels 2003 -2017 Algemene cijfers

 
 
 
 
Jonge oeverzwaluw in de nestopening. 
Een reeks artikelen over de vogeltellingen en broedvogelinventarisaties
 in het Noorderbos bij Tilburg 2003 - 2017
 
 Algemene cijfers
 


 
Ad KolenEen flinke verzameling cijfers komt op tafel na 15 jaar vogels tellen: 15 keer 24 tellingen per jaar is 360 tellingen. Het totaal aantal vogels komt uit op 85.283 met een gemiddelde van 5.686 per jaar. Een verzameling cijfers die pas in een Excel-bestand echt overzichtelijk wordt.

  

Het Noorderbos en de Vogels   2003  - 2017

Top 10  -  Alle vogels

 

 

1   Wilde eend              18.770

2   Houtduif                    8.543

3   Kokmeeuw                5.663

4   Spreeuw                   4.171

5   Zwarte kraai              3.639

6   Koolmees                  3.226

7   Merel                        2.782

8   Winterkoning             2.355

9   Kauw                        2.291

           10   Meerkoet                  2.065

 

 Een hoog aantal van 132 vogelsoorten is de som van alle tellingen. De aantallen van de verschillende waargenomen vogelsoorten lopen sterk uiteen. Van 17 vogelsoorten werd gedurende de telperiode maar eenmaal 1 exemplaar waargenomen, van nog eens 17 vogelsoorten werden minder dan 10 exemplaren geteld, en 44 vogelsoorten werden ieder jaar aangetroffen. Schommelingen tussen 72 en 86 verschillende vogels geeft een gemiddelde van 79,5 vogelsoorten per jaar.

 

  

Het Noorderbos en de Vogels  2003  - 2017

Top 10  -  Alle territoria

 

 

                       1   Fitis                          304

                       2   Tjiftjaf                       257

                       3   Winterkoning            235

                       4   Zwartkop                  209

                       5   Grasmus                  199

                       6   Merel                        177

                       7   Vink                          165

                       8   Houtduif                   153

                       9   Koolmees                 149

                     10   Boompieper             114
 


 
 
 
De wilde eenden zijn met in totaal 18.770 exemplaren de meest waargenomen vogels, 22 % van het totaal aantal vogels gedurende de 15 teljaren. De 2e plaats is voor de houtduiven met 8.543 exemplaren (10%) en op 3 staan de kokmeeuwen met 5.663 exemplaren (6,5%). De 10 meest waargenomen vogels, 53.505 bij elkaar, zijn goed voor bijna 63% van alle waargenomen vogels.
 
Het totaal van de aantallen vogels per jaar schommelt nogal. Het hoogste aantal lag in 2005, met 7.455 vogels, het laagste in 2009 met 4.110. Een verschil van 3.345 vogels. Het gemiddelde bedroeg 5.683 vogels per jaar. Er zijn meerdere van oorzaken deze schommelingen.
 
 Een paar soorten springen eruit, kijkende naar het piekjaar 2005 en het daljaar 2009. De houtduif met respectievelijk 1.154 en 301 exemplaren in die twee jaren. De kokmeeuw met 712 en 94 en de graspieper met 109 en 2. Ook in het totaal aantal waargenomen vogelsoorten zit een verschil. In 2005 zijn dat 86 tegenover 79 in 2009. De soortbeschrijvingen geven meer duidelijkheid over schommelingen in aantallen van de verschillende vogelsoorten.
 
 

 
 Wat de broedvogels betreft werden over de 15 teljaren in totaal van 69 vogelsoorten 3.448 territoria vastgesteld. Van 6 vogelsoorten (knobbelzwaan, grauwe gans, mandarijneend, sperwer, goudhaan en zwarte mees) werd maar eenmaal vastgesteld dat ze tot de broedvogels behoorden. Van 20 vogelsoorten kon worden vastgesteld dat ze alle 15 teljaren tot de broedvogels van het Noorderbos behoorden. Het hoogste totaal aantal territoria in de telperiode behaalden de fitissen met 304 territoria, 9% van het totaal.
 
 
 
 
 
  
Op de tweede plaats komt de tjiftjaf met 257 territoria (7,5%.) Als 3estaat in de top 10 de winterkoning met 235 territoria (7%). De 10 hoogst genoteerde soorten zijn samen goed voor 1.962 territoria, 57% van het totaal. Ook in het aantal territoria per jaar zijn flinke schommelingen vastgesteld. Met 164 als laagste aantal in 2005 en 279 als hoogste aantal in 2017 kan een stijgende lijn in de aantallen broedvogels worden vastgesteld.
 
 
 In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.

Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten