vrijdag 22 juni 2018

Dongevallei; tientallen oeverzwaluwen vliegvlug


Ad KolenWoensdag 20 juni 2018, 04.55 u. – 08.00 u.

Aanvankelijk lichte mist bij opkomende zon, snel neemt de bewolking toe tot half zwaar, matige wind, 14°C. tot 17°C.

 Broedvogeltelling Dongevallei Reeshof Tilburg.

 

Dongevallei; Tientallen oeverzwaluwen vliegvlug :
Tijdens de broedvogeltelling vandaag en ook later tijdens het de tellen van de bezette oeverzwaluwnesten vliegen tientallen, vliegvlugge (juist uitgevlogen) jonge oeverzwaluwen voor de nestopeningen in de oeverzwaluwwand op en neer. Soms strijken ze neer in een gat. Gewoonlijk is het de nestgang waarin ze geboren zijn of een lege gang er naast.


 
 
 

Hoewel de jonge oeverzwaluwen al snel kunnen vliegen zijn ze niet direct in staat in hun eigen levensbehoeften behoeft te voorzien. Ze komen de eerste weken nog geregeld terug naar hun geboorteplek om door de ouders gevoed te worden! De derde en bepalende telronde vandaag was behoorlijk onoverzichtelijk. De meeste activiteiten bestonden uit het op en neer vliegen van de jonge vogels. Toch kon worden bevestigt dat aan het tijdens de vorige telling met zekerheid vast gesteld territoria van 29 er nog 4 konden worden toegevoegd. Waarbij het totaal op 33 territoria oeverzwaluwen komt. Toch een redelijk bevredigend resultaat gezien het volledig ontbreken van broedende oeverzwaluwen het voorgaande broedseizoen en de lage verwachtingen aan het begin van dit broedseizoen.


 
 Vogels
Fuut1
Aalscholver2
Zwarte zwaan2
Grauwe gans3
Soepgans48&6j
Gr.Canadese gans175
Krakeend2
Wilde eend42&3j
Soepeend11
Kuifeend4
Buizerd1
Waterhoen6&2j
Meerkoet18&8j
Scholekster 6&2j
Kokmeeuw 1
Visdief1
Houtduif2&1z
Turkse tortel1z
Gierzwaluw 6
IJsvogel1
Groene specht1r
Gr.bonte specht1r
Oeverzwaluw96
Winterkoning 2z
Merel 1a&1z
Grasmus 1z
Zwartkop3z
Tjiftjaf 3z
Fitis 3z
Pimpelmees 2&2z
Koolmees 6&4z
Ekster 6
Kauw 52
Roek 4
Zwarte kraai 6
Spreeuw 14
Huismus 1
Aantal vogels564
Aantal vogelsoorten37
Zoogdieren
Konijn5

 
 
 Grote Canadese gans x grauwe gans :
Het hybride paar met nakomelingen is opnieuw gesignaleerd. Op ongeveer dezelfde locatie als tijdens de vorige waarneming. Een van de 3 pullen ontbreekt, nog maar 2 gansjes volgen de moeder, de grauwe gans. Ze lijken daar nog steeds het meest op! Twee jongen van een paar Grote Canadese ganzen, wat in dezelfde groep verblijft, vertonen een iets ander kleed. De vlekken  in het donsdek van de jonge Canadese ganzen zijn wat meer donker.


 Grote Canadese gans :
In totaal 175 Grote Canadese ganzen waargenomen waarvan meer de dan de helft uit jongen bestaat. Het juiste aantal jonge grote Canadese ganzen is niet meer vast te stellen, door het feit dat ze erg schuw zijn, zich niet goed laten tellen. De oudere juveniele zijn haast niet meer van de adulte vogels te onderscheiden zijn. Hun verenkleed is gelijk, alleen bij goed zich is te zien dat ze nog juist iets kleiner van formaat zijn.


 Soepgans :
Bij elkaar 54 soepganzen gezien. Bij een groep van 22 adulte soepganzen bevinden zich 6 jongen van enkele weken oud. Een van de jongen heeft moeite de groep bij te houden. De groep  zwemt in hoog tempo voor me uit. Later lopen ze ook op de kade. Het achterblijvende jong loopt moeilijk, wat dichterbij is te zien dat de vleugels erg kort zijn. Zeker korter dan van de overige jongen soepganzen.


 


Jonge maar ook nog broedende meerkoeten aangetroffen.
 
 
Reactie naar adkolen@kpnmail.nl
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten