dinsdag 2 oktober 2018

Het Noorderbos en de Vogels 3002 - 2017 Kolgans
 
 
Ad Kolen
 
 


Een reeks artikelen over de vogeltellingen en broedvogelinventarisaties in het Noorderbos bij Tilburg. Van 2003 tot en met 2017 werden alle vogels geteld, twee keer per maand, vanaf een vaste route. Tijdens het broedseizoen volgens de richtlijnen van het Sovon Broedvogel Monitoring Project (BMP.) In de begeleidende grafieken wordt het totaal aantal waargenomen vogels per jaar (24 tellingen) of per maand (30 tellingen) weergegeven. Bij de broedvogels zijn de per jaar vastgestelde territoria te zien.
 
 


 Kolgans - Anser albifrons

 Van overwinteraar naar broedvogel
Kolganzen kennen we in ons land aanvankelijk alleen als gasten in de winter. Grote aantallen, vaak in strenge winters, zijn in de vorige eeuw de moeite waard om er excursies voor naar Zeeland te ondernemen. Later worden ze steeds talrijker en zien we ze ook langs de rivieren aan de bovenrand van Noord-Brabant. Sinds 1980 broeden kolganzen ook in ons land. In het westen en noorden ontstaan populaties uit ontsnapte lokvogels voor de jacht. In Noord-Brabant, in de Biesbosch bijvoorbeeld (uit eigen waarnemingen), blijven door jacht gewonde kolganzen achter, vaak met partner. Soms overleven ze de verwondingen en komen ze tot broeden. In 2000 broeden 250 paren kolganzen in Nederland. Na minder dan 10 jaar is dit aantal verdrievoudigd (bron: Sovon.nl).


Alleen in strenge winters
Kolganzen worden maar in beperkte aantallen waargenomen in het midden van Noord-Brabant, zeker in de omgeving van Tilburg. Broeden doen ze hier niet. In de buurt van Tilburg verschijnen kolganzen vooral in strenge winters. Bij langere periodes van vorst en bedekking met sneeuw zoeken de overwinteraars meer en meer de binnenlanden op. Groepen kolganzen en ook rietganzen tussen Tilburg en Udenhout herinner ik me van strenge winters in de vorige eeuw. De waarneming van kolganzen in het Noorderbos beperkt zich tot eenmaal. Tijdens de allereerste telronde in het Noorderbos, op 11 januari 2003 worden 17 Kolganzen waargenomen. Dit was in een koude periode waarbij de Noorderplas gedeeltelijk was dicht gevroren.

 Reactie naar adkolen@kpnmail.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten