maandag 20 juli 2015

Dongevallei; Vogeltelling 20-07-2015

Plaatselijk komt het Jakobskruiskruid massaal voor. Hier is ook de lage waterstand zichtbaar! Gewoonlijk wordt het waterpeil door stuwen en pompen zo geregeld dat van weinig wateraanvoer zelden iets te zien is! Ad Kolen

Maandag juli 2015, 07.04 u. - 10.15 u.
Aanvankelijk helder en zonnig, in de 2e helft van de telling neemt de bewolking toe en aan het einde valt er wat lichte regen.

Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.


WAARGENOMEN VOGELS:

Fuut (Podiceps cristatus)                                               1&2j
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)                                1
Blauwe reiger (Ardea cinerea)                                        2 
Knobbelzwaan (Cygnus olor)                                          3
Soepgans (Anser anser forma domestica)                   47
Grote Canadese gans (Branta canadensis)                 73
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca                                     1 
Krakeend (Anas strepera)                                               2
Wilde eend (Anas platyrhynchos)                                 35
Soepeend (Anas platyrhynchos forma domestica)         5&6j
Kuifeend (Aythya fuligula)                                                6
Waterhoen (Gallinula chloropus)                                     8 
Meerkoet (Fulica atra)                                                      9&1j
Scholekster (Haematopus ostralegus)                            1                     
Kievit (Vanellus vanellus)                                                 28       
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)                      15       
Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)                               2                     
Visdief (Sterna hirundo)                                                   2         
Houtduif (Columba  palumbus)                                        8&1z
Turkse tortel (Streptopelia decaocto)                               3                     
Oeverzwaluw (Riparia riparia)                                        16 
Huiszwaluw (Delichon urbicum)                                       2
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)                           1         
Merel (Turdus merula)                                                      3&1z        
Zwartkop (Sylvia atricapilla)                                             1z 
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)                                         3z 
Fitis (Phylloscopus trochilus)                                           1z
Pimpelmees (Parus caeruleus)                                       1&1z&6j
Koolmees (Parus major)                                                   6&1z 
Ekster (Pica pica)                                                           13 
Kauw (Corvus monedula)                                              12
Roek (Corvus frugilegus)                                                 3
Zwarte kraai (Corvus corone)                                          4
Vink (Fringilla coelebs)                                                    2z  
Putter (Carduelis carduelis)                                             2

Waargenomen vogels                                                 341
Waargenomen vogelsoorten                                        35       


Roeken:
Tientallen Roeken vliegen over de Dongevallei op en neer. Ze pendelen van de broedkolonie in het nabij gelegen Reeshofpark naar het buitengebied. Op de terugweg naar de kolonie zijn de kroppen zichtbaar gevuld. Blijkbaar zijn er nog jongen in de kolonie die gevoederd worden.
Rupsen van de Sint Jacobsvlinder op de waardplant, Jacobskruiskruid.


Jacobskruiskruid:
De gele bloemen van het Jacobskruiskruid vallen van verre op. Plaatselijk groeien ze massaal. Dichterbij vallen de vele insecten op die er verblijven. Meerdere soorten hommels, soldaatjes, vliegen en ook de rupsen van de Sint Jacobsvlinder gezien. De felle gele met zwarte tekeningen van de rupsen moet vogels afschrikken ze op te eten. Meerdere malen vliegen de Oeverzwaluwen laag over de stukken met veel Jacobskruiskruid. Zij hebben ook interesse in de vele insecten die de bloemen aantrekken.

Oeverzwaluw(Riparia riparia) voor de broedwand.


Oeverzwaluwen:
Er vliegen Oeverzwaluwen in en uit enkele gaten van de stenen broedwand. De activiteiten zijn duidelijk terug gelopen in vergelijking met enkele weken geleden. Van dichtbij is te zien dat van meerdere nesten de jongen zijn uitgevlogen. Aan de rand van opening verblijvende kleine insecten (vogelluizen), die geven aan dat hun logieshouders zijn gevlogen.
Vogelluizen voor een nestgang, hun voedselbron is gevlogen!


Aan de hand van 3 telsessies werd op 9 juni vastgesteld dat tenminste 60 paren Oeverzwaluwen een serieuze poging ondernamen jongen op de wereld te zetten. Er werd naast het invliegen ook gecontroleerd of de nestgangen diep genoeg uitgegraven werden. Aan sommige nestgangen was ooit begonnen maar werden niet in gebruik genomen! Het broedsucces was op laatste teldag al goed te zien. In de openingen van in totaal 12 nestgangen zaten meerdere jongen Oeverzwaluwen, wachtende op voedsel, bedelend. Van 2 nesten waren de jongen al vliegvlug.Als de jongen zijn uitgekomen krijgen beide ouders het erg druk!Aalscholver:
Langs een van de smalle zijarmen lopende komt plots, vrij dichtbij, een Aalscholver boven water.  Vrij snel weet de vogel zich uit het water de lucht in te verheffen.

Zang:
Na het broedseizoen neemt de zang van veel vogelsoorten af om er uiteindelijk helemaal mee te stoppen. De meeste vogelsoorten doen dat althans. Een aantal soorten zingt al minder halverwege het broedseizoen. Het is nu al aardig stil geworden. Aan het begin van de dag laat een aantal soorten zich nog wel even horen. Vanmorgen lieten Koolmees, Pimpelmees, Fitis, Tjiftjaf, Vink, Houtduif, Zwartkop en Merel nog kort even hun liedje horen.

Visdiefjes:
Boven het meest noordelijk teldeel roept Visdiefje. De vogel doet pogingen, door duikvluchten het water in, een visje te verschalken. Even later verschijnt een 2e exemplaar. Niet gezien dat is iets vingen. Later zitten zo op het houten pad wat hier over het water is aangelegd.Foeragerend Visdiefje(Sterna hirundo) boven de Dongevallei.

Vlinders:
Ondanks het verdwijnen van de zon achter de wolken wordt het toch wel warmer en verschijnen wat vlinders; een ’groot kool witje’ en een ’kleine vos’ kunnen onderscheiden.Mail voor vragen en reacties: adkolen@kpnmail.nl
Schotse Hooglanders zijn verzot op water , nu staat er ook weer een in water, terwijl het niet eens zo warm is!Geen opmerkingen:

Een reactie posten