zondag 19 juli 2015

Quirijnstokpark; Vogels 2014
Een opname uit 1978 van het nog prille Quirijnstokpark en de vijver.

Ad Kolen.

Het Quirijnstokpark in Tilburg Noord werd vrij snel aangelegd, in 2 jaar tijd. In de zomer van 1975  was het al klaar om in gebruik te nemen. Sinds 1978 woon ik in de buurt van het park en wandel er regelmatig. Vanaf 1987 wordt er door mij de vogelstand bijgehouden. Vanaf 2001 gaat dat op meer gestandaardiseerde wijze zoals ook in andere gebieden in Tilburg en omgeving! Tweemaal per maand vanaf een vaste route de aantallen en gedragingen van alle vogels vastleggen is de methode. Gedurende het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) gaat het volgens de voorschriften van het BMP van SOVON. BMP staat voor Broedvogel Monitoring Project en wordt in honderden plots uitgevoerd om de aantalsontwikkelingen van alle broedvogels in Nederland vast te stellen.

Tijdens de 24 gelopen telrondes in 2014 werden in totaal 2166 vogels aangetroffen van 42 verschillende soorten. In 2013 waren dat 2588 vogels van 38 soorten. De Canadese gans, de Mandarijneend, de Gierzwaluw en het Vuurgoudhaantje waren nieuwkomers ten op zicht van het voorgaande teljaar.De Aalscholver, werd 5 keer aangetroffen in 2014, in totaal 8 exemplaren.


Het hoogste aantal getelde vogels waren dit jaar de (tamme) eenden, 503 exemplaren. Ze werden tijdens alle tellingen gezien. De meeste zien er uit als Wilde eenden (Anas platyrhynchos) maar er bevinden zich ook zogenaamde soepeenden (Anas platyrhynchos forma domestica) onder. Allen hebben hun schuwheid afgelegd om op een eenvoudige wijze aan voer komen. Ze verplaatsen zich dan naar andere wateren in de omgeving waar vaak voer(brood) wordt aangeboden. De wisselende aantallen tijdens de tellingen tonen dat aan. Tussen 1 en 61 exemplaren werden waargenomen. In tegenstelling tot meer succesvolle jaren kon deze soort geen nakomeling op de wereld zetten. Vorig jaar werd ook slechts 1 een vrouwtje met pullen gezien en in 2012 maar 2. Het hoogste aantal was 9 uitgekomen broedsels in 2007.Het nest van een Houtduif stelt niet veel voor, je kijkt er zo doorheen!

Houtduiven komen qua aantal op de 2e plaats met 372 stuks. Alleen op de laatste telling van het jaar op 21 december werden ze niet gezien. Broedsucces was er zeker ook voor deze duiven. Tien territoria konden worden vastgesteld tijdens het broedseizoen van  2014.

De aanverwante Holenduif werd vooral in het broedseizoen gezien maar ook wel enkele malen daar buiten. Van deze wat kleinere maar erg mooie duivensoort broeden er  ieder jaar wel enkele paren in het park. Ook nu konden weer 2 territoria worden vastgesteld.

De Merel staat met 201 exemplaren op de 3e plaats. Landelijk gezien is de Merel de meest talrijke broedvogel. Hier kwamen 5 paren tot broeden. Met enige schommelingen werden in dit gebied nooit meer dan 7 territoria vastgesteld. Alleen de eerste telling van 2014 werd de Merel niet gezien. Verder waren meestal meer dan 10 exemplaren aanwezig en het hoogste aantal was 20. Op de vijfde en de zesde plaats kwamen de Ekster en de Koolmees met 173 en 157 exemplaren en respectievelijk  5 en 7 territoria.Oude nestenkasten in het park worden nog steeds gebruikt, deze door een Boomklever.
Ze passen de grote van de opening aan door deze verkleinen met modder.


Van de 42 waargenomen vogelsoorten werd van 20 een of meerdere territoria vastgesteld. Het hoogste aantal was bij de Houtduiven, 10 territoria. Bij 6 soorten werd 1 territorium vastgesteld (Sperwer, Groene specht, Grote bonte specht, Heggenmus, Pimpelmees en Boomkruiper.)

Van ook 6 vogels soorten; de Turkse tortel, de IJsvogel, de Tuinfluiter, de Matkop, de Goudvink en de Appelvink werd gedurende heel het teljaar 2014 maar 1 exemplaar gezien.

Wil je meer weten over de vogeltellingen in het Quirijnstokpark of een keer meelopen mail me dan: adkolen@kpnmail.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten