zondag 19 juli 2015

Quirijnstokpark; Broedvogels 2015

Ad Kolen


Het broedseizoen van dit jaar zit er voor de meeste Nederlandse broedvogels al op. Veel vogels hebben hun broedgebied verlaten. Sommige zijn zich zelfs al weer in de richting van het zuiden aan het verplaatsen. Andere vogels, zoals de meeste duiven en sommige zwaluwsoorten gaan nog even door.

Na half juli wordt gewoonlijk de balans opgemaakt om de resultaten van het voorbije broedseizoen te bepalen. De cijfers van de SOVON BMP tellingen zijn op een rij gezet, de territoria bepaald en de resultaten via de betreffende site (www.sovon.nl) ingevoerd. De tellingen gaan echter gewoon door. Tweemaal per maand loop ik een vaste ronde door het park om alle vogels en hun gedragingen vast te leggen. Ook buiten het broedseizoen zijn er interessante dingen te zien!Eksternest in aanbouw, juist voor de bladeren aan de bomen komen en het geheel nagenoeg onzichtbaar maakt!


De vogels tellen en inventariseren op een gestandaardiseerde wijze (24 tellingen per jaar, in het broedseizoen volgens de sovon normen) gebeurd sinds 2001 in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord. Niet alle jaren werd het onderzoek uitgevoerd, wel in 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 en 2015.

Dit jaar werden totaal 83 territoria vastgesteld. Een territorium staat voor een broedpaar. Het wel of niet slagen, het resultaat van de broedpoging bepalen is niet het streven van deze wijze van inventariseren. Hoewel gevonden broedresultaten (broedcodes) in het onderzoek worden meegenomen is het bepalen van de meeste territoria afhankelijk van  datumgrenzen, territorium indicerende waarnemingen, fusieafstanden en o.a. het aantal geldige bezoeken.

De aantallen territoria bepaald in het Quirijnstokpark voor 2015:

Waterhoen                              1
Meerkoet                                1
Holenduif                                3
Houtduif                                15
Groene specht                         1
Grote bonte specht                  2
Winterkoning                         10
Heggenmus                             1
Roodborst                                5
Merel                                       5
Zanglijster                                2
Zwartkop                                 6
Tjiftjaf                                      8
Pimpelmees                            1
Koolmees                                8
Boomklever                             2
Boomkruiper                           2
Gaai                                        1
Ekster                                     3
Zwarte kraai                            2
Vink                                        4

In de 9 inventarisatiejaren werden van 33 vogelsoorten een of meerdere territoria vastgesteld. In 2015 waren dat er  21, het gemiddelde ligt iets boven 22. Het totaal aantal territoria was dit jaar 83 tegen een gemiddelde van 77. De hogere aantallen dit jaar werden veroorzaakt door het pieken van 2 soorten. Met name van de Houtduiven (15) en de Winterkoningen (10) werden hoge aantallen bepaald tegenover de meest voorgaande jaren. Ook Zwartkop, Tjiftjaf en Koolmees scoorde hoger dan in de meest voorgaande jaren. Daar tegen vielen de aantallen van  Heggenmus, Merel, Pimpelmees en Vink lager uit.

Het aantal van 13 vogelsoorten kan tot de vaste broedvogels van het gebied gerekend worden. Tijdens alle 9 voorgaande inventarisaties konden territoria vastgesteld worden van Waterhoen, Houtduif, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zwartkop, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, Ekster, Zwarte kraai en Vink.Boomklever bij nestopening

Van 9 soorten; Tamme eend, Holenduif, Groene specht, Grote bonte specht, Zanglijster, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper en Gaai kan men zeggen dat ze vrij regelmatig, tenminste 5 keer broedde in het Quirijnstokpark.

Tot de incidentele broedvogels (1 of 2 keer) behoren Kleine bonte specht, Kleine karekiet, Spotvogel en Matkop.

Nijlgans, Scholekster, Turkse tortel en Spreeuw werden in 2015 wel gezien binnen de data van het broedseizoen maar voldoende gegevens voor het vaststellen van een territorium konden niet vastgesteld worden. Van 2 broedsels werden dit jaar jongen in een nestholte gehoord en/of gezien; Grote bonte specht en Boomklever. Verder werden jonge Eksters en  Zwarte kraaien gezien in het park. De meeste territoria werden echter vastgesteld door territorium indicerende waarnemingen, met name de zang, een of meerder keren naar gelang de eisen.
Vragen of opmerkingen over dit artikel naar adkolen@kpnmail.nl

Waar gehakt wordt vallen spaanders!Geen opmerkingen:

Een reactie posten